Beleidsplan

Beleids- en activiteitenplan Stichting Vrienden van Kamak

 

2016 – 2018

 

Versie april 2016

 

 

 1. Inleiding

 

Kamak is een professionele theatergroep in Twente, die bestaat uit acteurs en actrices met een verstandelijke beperking.

De  Stichting Vrienden van Kamak is op 14 maart 2008 opgericht met als algemeen doel de theatergroep Kamak te ondersteunen.

De stichting Vrienden van Kamak geldt voor de fiscus als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor giften en legaten is de stichting geen belasting verschuldigd en voor de donateur is de hele gift fiscaal aftrekbaar. De stichting is opgenomen op de ANBI-lijst van de fiscus (zie www.anbi.nl).

 

 

 1. Achtergrond

 

Theater KamaK is ontstaan als dagactiviteitencentrum van de Stichting Aveleijn, een AWBZ-instelling die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.  In juni 2014 is KamaK verzelfstandigd. KamaK biedt dagactiviteiten in de vorm van Theater-maken en alles wat daarbij hoort aan mensen met een verstandelijke beperking. (acteurs, gastheren/ gastvrouwen, cateringmedewerkers)

Deze dagactiviteiten richten zich op een zo breed mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van de deelnemer. Het doel is het ontwikkelen van eigenwaarde en plezier in het werk. Het streven is dagbesteding te bieden die zoveel mogelijk overeenkomt met een normale werksituatie.  Een deelnemer kan elke dag naar het theater komen, enkele dagdelen per week, alleen de ochtenden of een paar dagen per week.

In de loop van de jaren is Kamak uitgegroeid tot een “professioneel” theatergezelschap, dat regelmatig optreedt in Twente, de regio en ver daar buiten.

 

Theater Kamak biedt tussen 20 en 25 deelnemers met een verstandelijke beperking  de mogelijkheid, om 5 dagen per week te werken als acteur (of gastheer/gastvrouw of cateringmedewerker) in een eigen theater.

 

Een professionele acteur moet kunnen optreden.  Om tot een optreden te komen moeten er voorstellingen komen, die volwaardig, verantwoord en aantrekkelijk zijn.

 

Het maken en het uitvoeren van een voorstelling en het inrichten en runnen van een eigen theater kost veel geld. Elke deelnemer draagt bij vanuit de WMO en WLZ, maar dat is niet voldoende om te komen tot het maken en naar buiten brengen van professioneel theater.

De Stichting Vrienden van Kamak wil door het verwerven van financiële middelen professioneel theater mogelijk maken.

 

 1. Visie

 

De Stichting Vrienden van Kamak vindt, dat mensen met een verstandelijke beperking volwaardig lid zijn van de maatschappij en wil  een bijdrage leveren aan de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen en die van de acteurs van Kamak in het bijzonder.

 

 

 

 1. Doelstelling

 

De stichting stelt zich ten doel het zonder winstoogmerk financieel ondersteunen van activiteiten van de Theatergroep Kamak te Hengelo (Ov) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn (artikel 2 van de statuten).

 

 

 

 1. Uitwerking van de doelstelling

 

De stichting wil in de eerste plaats Vrienden van Kamak werven.  Een Vriend van Kamak is iemand die (een zekere) betrokkenheid voelt bij het werk van Kamak en daarom bereid is jaarlijks een financiële bijdrage te geven.  Als tegenprestatie ontplooit de stichting activiteiten om de vrienden van Kamak te koesteren en te behouden.

 

Daarnaast wil de stichting samen met de theatergroep andere financiële bronnen aanboren.

Te denken valt hierbij aan sponsorprojecten, fondsen en bedrijven.

 

De AWBZ en de WMO dragen bij aan de financiering van repetities en voorstellingen van Kamak, maar voor een optimale ontplooiing van de acteurs, voor de inrichting van de zaal, de decors, de toneelkleding van de acteurs en de kosten van de auteursrechten zijn aanvullende middelen nodig, waar de Stichting Vrienden van Kamak voor wil zorgen.

 

 

 

 

 1. Taakstelling van de doelstelling

 

De Stichting Vrienden van Kamak wil haar doelstelling vooral realiseren door het werven van vrienden van Kamak.  Een nadere concretisering geeft de volgende meerjaren taakstelling:

 

 

Jaar aantal vrienden vriendenbijdragen
2016 100 €   2.500
2017 125 €   3.000
2018 150 €   4.000
   

 

 1. Het bestuur

 

In het bestuur zitten minimaal 3 leden, maar bij voorkeur bestaat het bestuur uit 5 leden.

Dit zijn allen vrijwilligers met een grote betrokkenheid tot de doelgroep.

 

Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden.

 

Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement op, waarin verantwoordelijkheden en werkwijze worden vastgelegd.

 

Voor het beheer van de gelden worden specifieke afspraken gemaakt.

Uitgangspunt hierbij is dat de verworven gelden besteed worden aan activiteiten, die gericht zijn op het realiseren van de doelstelling van de stichting.

 

 

 1. Activiteitenplan

 

De Stichting Vrienden van Kamak wil haar doelstelling realiseren door enerzijds het uitvoeren van diverse activiteiten, gericht op het verwerven van financiële middelen en anderzijds door de verworven middelen op een verantwoorde manier in te zetten.

De eerstgenoemde activiteiten zijn opgenomen in dit hoofdstuk onder de titel activiteitenplan.

Het inzetten van middelen is beschreven in het volgende hoofdstuk.

 

 1. PR en acquisitie, dus de naar “buiten” gerichte activiteiten.

 

Dat zijn activiteiten gericht op het bekendmaken van de werkzaamheden van de    stichting, alsmede activiteiten gericht op de werving van vrienden en van gelden.

 

Hieronder vallen:  contacten met de pers, het geven van informatie via internet en uiteraard de mond-tot-mond reclame, het bezoeken van open bijeenkomsten, waar veel mensen komen zoals kunstmarkten e.d., maar ook het bezoeken van en voordrachten geven bij specifieke groepen.

 

Instrumenten hiervoor zijn o.a. flyers, standmateriaal, een vriendenkaart, een powerpoint-presentatie en materiaal om een kraam in te richten en een eigen website.

 

In dit kader is ook een Comité van Aanbevelingen gevormd.

 

b    De naar “binnen” gerichte activiteiten ook wel relatiebeheer genoemd.

Dit zijn de activiteiten, gericht op het onderhouden van goede relaties met vrienden en donateurs.

 

Hieronder vallen:  de bedankkaart, een halfjaarlijkse nieuwsbrief en een jaarlijkse vriendenvoorstelling.

 

 1. Fondswerving.

 

Activiteiten gericht op werving van overige middelen.

Hieronder vallen:  het aanschrijven van fondsen en eventuele donateuracties.

 

 

Toelichting op het activiteitenplan

 

Voor de uitvoering van het activiteitenplan stelt het bestuur werkgroepen in.

In de werkgroepen kunnen ook niet-bestuursleden zitten, maar er zit minimaal één bestuurslid in elke werkgroep.

 

 

De werkgroep “PR en acquisitie”  is  verantwoordelijk voor het werven van vrienden, voor het aangaan van relaties met bijvoorbeeld serviceclubs.

 

De werkgroep geeft bij diverse gelegenheden acte de presence en werft daarbij nieuwe vrienden of donateurs.

Tijdens de voorstellingen van Kamak, tijdens culturele evenementen in Hengelo en tijdens  wervingsavonden bij onder andere serviceclubs worden nieuwe vrienden geworven.

 

Er zijn op dit moment ca. 100 vrienden die zich bereid hebben verklaard  tot het doen van een jaarlijkse donatie van minimaal € 25,00, maar veelal grotere bedragen overmaken. Door middel van een vriendenbrief wordt contact gehouden met deze vrienden.

 

Naast de jaarlijkse donaties worden zeer regelmatig giften ontvangen; ook notariële schenkingen en legaten komen voor.

Dankzij de naamsbekendheid is er ook sprake van sponsoring door het regionale bedrijfsleven.  Incidenteel wordt bij bedrijfsjubilea of opening van nieuwe vestigingen geld  ingezameld ten bate van de stichting.

 

De werkgroep “fondsenwerving”  heeft als taak om in overleg met de theatergroep van Kamak fondsen en andere subsidiërende instanties aan te schrijven.  Bij grotere projecten worden medefinanciers gezocht zoals bijvoorbeeld het VSB-fonds en het Prins Bernard Cultuurfonds.

 

De werkgroep “relatiebeheer”  heeft als taak de goede contacten met de theatergroep van Kamak en met de vrienden van Kamak te onderhouden door het uitvoeren van specifieke activiteiten.

 

 

 1. Beheer en besteding van de financiële middelen

 

De ontvangen giften en donaties worden zo goed mogelijk aangewend voor bestedingen conform de doelstelling.  Daarom worden gelden niet voor te lange tijd vastgezet.  Wel worden de liquide middelen zo veel mogelijk op een spaarrekening gezet om een redelijke rentevergoeding te kunnen incasseren.

 

Gelden kunnen worden ingezet, wanneer grotere investeringen moeten worden gedaan, maar ook om de uitvoering van bepaalde producties mogelijk te maken.

 

In de afgelopen periode zijn naast diverse aanschaffingen ook investeringen gedaan in de inrichting van het nieuwe Kamaktheater, dat in maart 2009 geopend werd.  De 80 theaterstoelen op de tribune heeft de stichting kunnen aanbieden.

 

Omdat er zoveel vrijwilligers actief zijn voor de theatergroep Kamak, wil de stichting hier ook aandacht aan besteden.  Dit geldt overigens ook voor de vele vrienden die Kamak inmiddels kent.

 

Er staan grote producties op stapel en een nieuwe buitenvoorstelling.

Ook daarin zullen de vrienden van Kamak een ondersteunende rol spelen.

 

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×