Huishuidelijk reglement

Vastgesteld op   14 april 2010

Artikel 1.  Dit reglement is gebaseerd op artikel 10 van de statuten van de stichting.

Artikel 2.  Het bestuur bestaat uit 3 tot 10 leden.  De leden worden voor een periode van 3 jaar benoemd.  Een bestuurslid is maximaal twee maal herbenoembaar.Nieuwe bestuursleden worden toegelaten na een meerderheid van stemmen op een vergadering.

Artikel 3.  Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, zijnde het dagelijks bestuur (DB).  Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.

Artikel 4.  Het bestuur maakt een overzicht van de bestuursleden alsmede een rooster van aftreden

Artikel 5.  De taken van het bestuur omvatten o.a. het opstellen, vaststellen en uitvoeren van het algemene beleid, de oproep tot vergaderen en notuleren, de  rekening en verantwoording van het geldelijk beheer en het verzorgen van communicatie met de achterban.

Artikel 6.  De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en vertegenwoordigt het bestuur, samen met de secretaris en / of  penningmeester, de stichting in en buiten rechte.

Artikel 7. De secretaris voert de correspondentie en stelt samen met de voorzitter de agenda op.

Artikel 8. Het bestuur benoemt een bestuurslid, dat de verantwoordelijkheid over de vriendenadministratie heeft.

Artikel 9. De penningmeester is belast met het beheer van de gelden. Hij stelt jaarlijks een begroting en een resultatenrekening op.  Bij aftreden draagt de penningmeester de bezittingen van de stichting en van de daarvan gevoerde administratie binnen een maand over aan de door het bestuur benoemde opvolger dan wel aan de voorzitter.

Artikel 10. De leden van het bestuur hebben te allen tijde toegang tot en recht van inzage in de boeken van de penningmeester en de administratie van de stichting.

Artikel 11.  De niet onmiddellijk benodigde gelden van de stichting worden op een solide wijze – ter beoordeling van het bestuur – op een spaarrekening geplaatst.

Artikel 12. Het bestuur vergadert minimaal 2 keer per jaar.

Artikel 13.  Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden aanwezig is.   Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Artikel 14.  De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Artikel 15. Het bestuur heeft de mogelijkheid om voor speciale activiteiten commissies of werkgroepen in te stellen.  De leden van deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 16.  De bestuursleden in het algemeen en de penningmeester in het bijzonder mogen over het vermogen van de stichting niet beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Artikel 17. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting

Artikel 18. De kosten van de werving van gelden en de beheerskosten van de stichting staan in redelijke verhouding tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting

Artikel 19.   In november van enig jaar, stelt het bestuur de begroting van het volgende jaar vast.

Artikel 20.  Vooraf aan deze vergadering vindt in september, een overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de stichting en de zakelijke leiding van de theatergroep.  In dit overleg komt aan de orde: de samenwerking tussen beide instituten alsmede de onderbouwde financiële wensen van de theatergroep voor het komende jaar.

Artikel 21.  Het bestuur van de stichting bespreekt de schriftelijk ingediende wensen van de theatergroep en besluit hierover in de reeds genoemde novembervergadering

Artikel 22. In de resultatenrekening van de stichting is duidelijk zichtbaar welke uitgaven zijn gedaan ten behoeve van de realisatie van de doelstelling van de stichting en de beheerskosten.

Artikel 23.  Uitgaven tot 100 euro behoeven een mondeling akkoord van de penningmeester; uitgaven tussen 100 en 300 euro worden gedaan op basis van één offerte en uitgaven boven de 300 euro geschieden bij voorkeur op basis van minimaal 2 offertes

Artikel 24.  Overschrijvingen boven de 300 euro moeten altijd door 2 bestuursleden zijn geparafeerd.

Artikel 25.  Dit reglement treedt in werking na goedkeuring van het bestuur van de stichting

Voorzitter:

A.M.H. Kerckhaert-Bogaerts

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×